"> Rafał Norsesowicz | Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Rafał Norsesowicz, Kancelaria Komornicza nr VI

ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

Informacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych

Art. 2. 1. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Art. 3.1.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i
zabezpieczającym.
Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.
2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej „asesorem”. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.
3. Komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w
drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
4.
Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:
1)na zlecenie sądu osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia
sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z
przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
Kancelaria Komornika w Stargardzie
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard


Tel. / Fax:
(91) 836 97 97


E-mail:
biuro@komornikstargard.org

ID komornika EPU 1864


Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 15.00
środa-czwartek 10.00 – 14.00

Dyżur Komornika:
wtorek 10,00-15,00


Numer konta bankowego od dnia 29.11.2019r.:

BNP Paribas Bank Polska SA

57 16001462 1880 5781 9000 0001

SWIFT: PPABPLPKXXX

2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.