"> Rafał Norsesowicz | II licytacja nieruchomości Ińsko fabryka 17.12.2020

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

II licytacja nieruchomości Ińsko fabryka 17.12.2020

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy Stargard, ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31

Cena wywołania: 4 553 074,67zł.

Data licytacji: 17.12.2020, godz. 10:00


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31, odbędzie się druga licytacja nieruchomości połączonych w jedno postępowanie, należących do dłużnika: Polski Koncern Spirytusowy Sp. z o.o., położonych w 73-140 Ińsko, ul. Sienkiewicza , ul. Zamkowa i składających się z nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na fabrykę produkcji bioetanolu.
W szczególności składających się z działek:
Działka nr 215 o powierzchni 0,0592 ha . Działka nr 213/2 o powierzchni 0,3329 ha .
Działka nr 216/4 o powierzchni 2,0030 ha . Działka nr 211 o powierzchni 0,1028 ha .
Działka nr 216/3 o powierzchni 0,4764 ha .
Przedmiotowe działki zabudowane są budynkami o przeznaczeniu :
– budynkiem portierni o powierzchni użytkowej: 76,85 m2,
– budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej: 1939,30 m2,
– budynkiem chłodni o powierzchni użytkowej: 210,00 m2,
– budynkiem suszarni wywaru o powierzchni użytkowej: 854,40 m2,
– budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użyt.: 662,50 m2,
– budynkiem kotłowni i uzdatniania wody o pow. użyt.: 557,00 m2,
– budynkiem administracyjnym o powierzchni użyt.: 540,15 m2,
– budynkiem sterowni o powierzchni użyt.: 15,00 m2,
– budynkiem trafostacji o powierzchni zabudowy: 132 m2,
– wiatą nad wagą samochodową o powierzchni użyt.: 132,00 m2,
– wiatą kosza zasypowego o powierzchni użyt.: 127,80 m2,
– części bazy zbożowej firmy ARAJ w tym pięć silosów płaskodennych SPA 18/19 o pojemności 4750 t, dwa silosy lejowe SLA 6/10 o pojemności 280 t, silos SLA 6/6 o pojemności 140 t. dla nieruchomości będących przedmiotem licytacji Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KW SZ1T/00101640/9, KW SZ1T/00102057/2, KW SZ1T/00103392/9
Suma oszacowania wynosi 6 829 612,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 553 074,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 682 961,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.