"> Rafał Norsesowicz | II Licytacja nieruchomości 31.12.2020r. ul. Kossaka2 Stargard

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

II Licytacja nieruchomości 31.12.2020r. ul. Kossaka2 Stargard

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy Stargard, ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31

Cena wywołania: 231 846,67zł.

Data licytacji: 31.12.2020, godz. 09:00


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-12-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: dłużnika Adama Zbigniewa Czyczyna i nabywcy udziału w nieruchomoŚci w wysokości 1/4 nabytego po wszczęciu egzekucji z nieruchomości Wojciecha Teplińskiego, położonej: 73-110 Stargard, ul. Kossaka 2, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1T/00002558/3]
Nieruchomość składa się z działki nr 79 o powierzchni 0,0822 ha. Działka zabudowana jest :
– budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 131,26m2,
– budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 43m2,
– budynkiem warsztatowym o pow. zabudowy 202m2.
Suma oszacowania wynosi 347 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 231 846,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 777,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 930 kpc §1 Rozporządzanie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie.


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.