"> Rafał Norsesowicz | II lic. nieruchomości 01.07.2021. grunt

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

II lic. nieruchomości 01.07.2021. grunt

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy Stargard, ul. Okrzei 8 w sali nr 222

Cena wywołania: w opisie

Data licytacji: 1.07.2021, godz. 11:00


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 73-110 Stargard (nowy budynek sądu) w sali nr 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Banach położonej: 73-102 Golczewo, Golczewo, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW: SZ1T/00027216/5
Nieruchomość składa się z działki nr 90/1 o powierzchni 1,1747 ha położona jest w obrębie ewidencyjnym Golczewo Gmina Stargard. Działkę oznaczono w ewidencji gruntów symbolem użytku RIIIa- 0,2417 ha RIVa -0,2144 RIIIb-0,7186 ha
Suma oszacowania wynosi 540 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 360 266,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.