"> Rafał Norsesowicz | II lic. lokalu mieszkalnego Pyrzyce 08.07.2021

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

II lic. lokalu mieszkalnego Pyrzyce 08.07.2021

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy Stargard, ul. Okrzei 8 w sali nr 222

Cena wywołania: w opisie

Data licytacji: 8.07.2021, godz. 9:00


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 73-110 Stargard (nowy budynek sądu) w sali nr 222 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Marcin Woźniak położonej: 74-400 Pyrzyce, ul. Bogusława 21/3, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00018929/7
Nieruchomość jest to lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 62,05m2.
Suma oszacowania wynosi 188 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 125 786,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 868,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.