"> Rafał Norsesowicz | I licytacja ruchomości 19.11.2019r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Mickiewicza 1B/1
73-110 Stargard

I licytacja ruchomości 19.11.2019r.

Miejscowość: Stargard ul. Giżynek 8

Cena wywołania: opis

Data licytacji: 19.11.2019, godz. 11:00


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019r. o godz. 11:00 w lokalu:
Stargard ul. Giżynek 8
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
płyta granitowa 84×250 cm
1 [szt.]
600,00 **)
450,00
2
płyta granitowa 60×205 cm
1 [szt.]
300,00 **)
225,00
3
płyta granitowa 120×255
1 [szt.]
700,00 **)
525,00
4
nagrobek granit kolor czarny 170×110 cm
1 [szt.]
6 000,00 **)
4 500,00
5
nagrobek granit kolor czarny 185×110
1 [szt.]
4 000,00 **)
3 000,00
6
nagrobek granit kolor kaszmir gold 155×198
1 [szt.]
6 000,00 **)
4 500,00
7
nagrobek granit kolor szary 125×195
1 [szt.]
4 000,00 **)
3 000,00
8
nagrobek granit kolor czerwień 200×170
1 [szt.]
4 000,00 **)
3 000,00
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania jeżeli wartość ruchomości jest wyższa niż pięć tysięcy złotych  napóżniej w dniu poprzedzajacym przetarg w kancelari komornika lub na rachunek bankowy komornika Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Komornik Sądowy

Rafał Norsesowicz


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.