"> Rafał Norsesowicz | I Licytacja nieruchomości Grunt udział 1/2 Sierakowo 17.12.2020r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

I Licytacja nieruchomości Grunt udział 1/2 Sierakowo 17.12.2020r.

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy Stargard, ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31

Cena wywołania: udział 1/2 wynosi 29 486,25zł.

Data licytacji: 17.12.2020, godz. 9:00


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
udział 1/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokosci 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Potrzebowski położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117241/7
Udział 1/2 w nieruchomości : działce nr 141 o powierzchni 3,3100 ha położonej jest w obrębie ewidencyjnym Sierakowo Gmina Dobrzany. Działkę oznaczono w ewidencji gruntów symbolem użytku RV- 1,2100 Ha ŁV-2,1000 ha
Suma oszacowania udziału wynosi 39 315,00zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 486,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 3 931,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.