"> Rafał Norsesowicz | I licytacja nieruchomości – Brudzewice x 2 22.10.2020r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

I licytacja nieruchomości – Brudzewice x 2 22.10.2020r.

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy Stargard, ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31

Cena wywołania: w opisie

Data licytacji: 22.10.2020, godz. 9:30


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-10-2020r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja praw wieczystego użytkowania nieruchomości należących do dłużników: Magdalena Rokoszewska i Paweł Rokoszewski :
1. położonej: 73-132 Suchań, Brudzewice 87, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00052995/3
Składającego się z działki nr 409 o powierzchni 0,0675 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni 79, 19 m2 .
Suma oszacowania wynosi 188 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 880,00zł.
2. położonej: 73-131 Suchań, Brudzewice 27, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00040487/2
Składającego się z działki nr 146 o powierzchni 0,0287 ha , która zabudowana jest budynkiem o łącznej powierzchni 62,26 m2 .
Suma oszacowania wynosi 108 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 840,00zł.
Rękojmie powinny być złożone co do każdego licytowanego prawa w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy

Rafał Norsesowicz


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.