"> Rafał Norsesowicz | I Licytacja nieruchomości 14.11.19 lokal użytkowy Stargard

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Mickiewicza 1B/1
73-110 Stargard

I Licytacja nieruchomości 14.11.19 lokal użytkowy Stargard

Miejscowość: w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17/19 w sali nr 31

Cena wywołania: 354 075,

Data licytacji: 14.11.2019, godz. 9:00


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1T/00123356/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-11-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17/19 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: SANIT sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie
położonej: 73-110 Stargard, Wojska Polskiego 44/4,
dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00123356/1 [NKW: SZ1T/00123356/1]
Przedmiotem licytacji jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 107,80m2 położony na parterze budynku nr 44 od strony wewnętrznej budynku, składający się z 2 pomieszczeń i wc, do lokalu przynależy udział w wysokości 399/10000 w cześciach wspólnych budynku nr 44
Suma oszacowania wynosi 472 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 210,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Stargardzie 33 10902806 0000 0001 3356 1219 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.