"> Rafał Norsesowicz | 24.10.2019 r. Opis i Oszacowanie grunt Poczernin

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Mickiewicza 1B/1
73-110 Stargard

24.10.2019 r. Opis i Oszacowanie grunt Poczernin

Miejscowość: działka nr 96 i 110 obręb Poczernin gmina Stargard

Cena wywołania:

Data licytacji: 24.10.2019, godz. 11:00


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Małgorzata Michaliszyn-Sarzała
73-110 Stargard, Ul. Światopełka 10/1
Marek Michaliszyn
73-110 Stargard, Ul. Światopełka 10/1

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2019 o godz. 11:00 w: działka nr 96 i 110 obręb Poczernin gmina Stargard zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
73-109 Poczernin,
dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: SZ1T/00080779/8].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Rafał Norsesowicz

Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.